Een open mind brengt nieuwe mogelijkheden

Organisatieontwikkeling

OOZ heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als netwerkorganisatie, waarin op alle niveaus eigenaarschap wordt getoond. In de samenwerking in onze netwerken, zowel intern als extern, ervaren we meerwaarde. De komende planperiode investeert OOZ in de doorontwikkeling van de netwerkorganisatie. Vanuit HR stimuleren wij deze lijn door het leiderschap in de netwerken te ondersteunen met de professionalisering die daarvoor nodig is. Het onderwijskundig leiderschap hoort immers thuis in het team. We hebben een open mind en zorgen ervoor dat de pijlers eigenaarschap, maatwerk en relatie terug te vinden zijn in de dagelijkse praktijk. Merkbaar voor iedereen!

We handelen vanuit de methodiek Waarderend Onderzoeken. Deze methodiek gaat uit van een gezamenlijke ambitie en richt zich op wat werkt en waar mensen meer van willen. De individuele sterkten, kwaliteiten en waarden van medewerkers zijn hierbij de basis. De kwaliteit van de relaties en de gesprekken wordt verrijkt en de intrinsieke motivatie aangewakkerd. De cultuur van de organisatie wordt hiermee op een positieve manier beïnvloed en met deze energie kunnen we OOZ verder brengen.

Verbinden en verrijken zijn voor ons belangrijke kernwoorden en wij hanteren deze als vertrekpunt voor de komende jaren. We versterken dat wat succesvol bleek in de afgelopen periode en verbinden dit met de thema’s voor de toekomst. Denk daarbij aan de doorontwikkeling van onze teams, de kwaliteit van het onderwijs en de duurzame inzet van medewerkers. Deze positieve opbrengsten doen het imago van de scholen en OOZ goed. En dat mag gezien worden in onze profilering!

  • Strategisch beleidsplan Verder met Leren
  • Methodiek Waarderend Onderzoeken
  • Professionaliseringsprogramma Talentenhuis, Samen werken aan Ambities
"Droom het, geloof het, realiseer het!"